ACLS Humanities Program in Belarus, Russia, and Ukraine

International Association for the Humanities (IAH)


The International Association for the Humanities (IAH) was founded in 2007 with the help of the Carnegie Corporation of New York and the American Council of Learned Societies as an independent association of humanities scholars primarily in Belarus, Russia, and Ukraine.

IAH’s mission, membership, and program should bring new representation from the post-Soviet region to the international scholar community through the sharing of scholarship, through the exchange of information about opportunities as well as difficulties in regional humanities, and by direct interactions among different scholarly communities.

IAH’s immediate plans include the organization of an international scholarly conference devoted to the conditions and problems in the development of humanitarian scholarship in post-Soviet space.

The working languages of IAH are Belarusian, English, Russian, and Ukrainian.

IAH organizes competitions for short-term grants in the humanities. See the list of awardees of the academic year 2010-11 and the information on the competition 2011-12.

Міжнародная асацыяцыя гуманітарыяў (МАГ) заснавана ў 2007 годзе пры садзеянні Карпарацыі Карнегі (Нью-Йорк) і Амерыканскага савету навуковых таварыстаў. Гэта грамадская і навуковая арганізацыя аб’ядноўвае даследчыкаў у галіне гуманітарных навук перш за ўсё з Беларусі, Расіі і Украіны.

Дзейнасць МАГу, якая ўключае ў сябе арганізацыю сумесных навуковых праектаў, абмен інфармацыяй пра магчымасці і цяжкасці развіцця гуманітарных даследванняў у рэгіёне, усталяванне непасрэдных кантактаў паміж рознымі навуковымі калектывамі, павінна садзейнічаць фармаванню новых уяўленняў пра пост-савецкую прастору ў міжнароднай навуковай супольнасці.

З гэтай мэтай МАГ заяўляе аб сваім намеры стаць арганізатарам  міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай агульным праблемам развіцця гуманітарыстыкі на постсавецкай прасторы.

Працоўнымі мовамі МАГу з' яўляюцца: ангельская, беларуская, руская і ўкраінская.

Міжнародная асацыяцыя гуманітарыяў праводзіць конкурсы на атрыманне кароткачасовых грантаў у галіне гуманітарных навук у Беларусі, Расіі і Ўкраіне. Глядзі: Пераможцы конкурса 2010–2011 г. и конкурс 2011-2012 г.

Международная ассоциация гуманитариев (МАГ) была основана в 2007 году при содействии Корпорации Карнеги (Нью-Йорк) и Американского совета научных сообществ как общественная научная организация, объединяющая исследователей в области гуманитарных наук, прежде всего из Беларуси, России, Украины.

Деятельность МАГа, включающая в себя организацию совместных научных проектов, обмен информацией о возможностях и трудностях развития гуманитарных исследований в регионе, установление непосредственных контактов между разными научными коллективами, - должна способствовать формированию новых представлений о пост-советском пространстве в международном научном сообществе.

С этой целью МАГ объявляет о намерении выступить организатором международной научной конференции, посвященной общим проблемам развития гуманитаристики на постсоветском пространстве.

Рабочими языками МАГа являются: английский, белорусский, русский и украинский.

Международная ассоциация гуманитариев проводит конкурс на получение краткосрочных грантов в области гуманитарных наук в Беларуси, России и Украине. Смотри: Победители конкурса 2010/2011 г. и конкурс 2011-2012 г.

Міжнародна Асоціація Гуманітаріїв (МАГ) була заснована в 2007 р. за сприяння Корпорації Карнегі (Нью-Йорк) та Американської ради наукових товариств як громадська наукова організація, що об’єднує дослідників у галузі гуманітарних наук, передусім із Білорусі, Росії та України.

Діяльність МАГу, що включає в себе організацію спільних наукових проектів, обмін інформацією щодо можливостей та труднощів розвитку гуманітарних досліджень в регіоні, встановлення безпосередніх контактів між різними науковими колективами, — має сприяти формуванню нових уявлень про пост-радянський простір у міжнародному науковому співтоваристві.

З цією метою МАГ оголошує про свій намір організувати найближчим часом міжнародну наукову конференцію, присвячену проблемам і перспективам розвитку гуманітаристики на пост-радянському просторі.

Робочими мовами МАГу є англійська, білоруська, російська та українська.

Міжнародна асоціація гуманітаріїв проводить конкурсы на отримання короткотермінових ґрантів у сфері гуманітарних наук у Білорусі, Росії та Україні. Дивись: Переможці конкурсу 2010–2011 р. та конкурс 2012-2012 р.